Algemene voorwaarden

Van Kattengedragsadviseur Dianda van Gunst, gevestigd te Leeuwarden en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65292782.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 v. BW, waarbij de gedragstherapeut Dianda van Gunst van Kattige Katten met de cliënt afspreekt een gedragstherapeutische behandeling in te stellen voor de huisdier(en) van die cliënt.

1.2 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren Hiermee wordt ook bedoeld een advies ter voorkoming van gedragsproblemen of een algemeen (telefonisch) advies over het gedrag van de huisdier(en) van de cliënt en een beoordeling van een video van het gedrag van de huisdier(en) van de cliënt.

1.3 Gedragstherapeut: Dianda van Gunst gevestigd te Leeuwarden.

1.4 Cliënt: de eigenaar van het dier, die de gedragstherapeut inschakelt en opdracht geeft voor de gedragstherapeutische behandeling van het gedrag van zijn/haar dier.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één gedragsobservatie afspraak en twee vervolgafspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur. Indien blijkt dat meer vervolgconsulten wenselijk zijn, en dit door beide partijen is aanvaard, kan de contractperiode conform artikel 2 verlengd worden.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de cliënt heeft gegeven en die de gedragstherapeut heeft aanvaard conform artikel 1.1.

2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose en van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van cliënt in het uitvoeren van de therapie.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 De gedragstherapeut Dianda van Gunst van Kattige Katten staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut op te volgen.

3.3 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de cliënt, gedragstherapeut en omgeving.

3.4 De cliënt dient voorafgaand aan de gedragstherapeutische behandeling de gedragstherapeut te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van het dier of als het dier recent in contact is geweest met een ander ziek dier. In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht met name als de therapeut tijdens de gedragstherapeutische behandeling in aanraking komt met de huisdier(en) van de cliënt. De gedragstherapeut beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 Indien blijkt dat meer vervolgconsulten wenselijk zijn, en dit door beide partijen is aanvaard, kan de contractperiode conform artikel 2 verlengd worden.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;

  • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  • De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
  • De wederpartij handelt in strijd met het

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut en de cliënt de vergoeding vast voor de overeengekomen gedragstherapeutische Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling.

5.2 In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut en de cliënt vast op welke wijze de vergoeding voor de behandeling dient te worden De vergoeding moet voldaan worden binnen 4 weken.

5.3 Het in termijnen betalen van de vergoeding voor de gedragstherapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de door de gedragstherapeut.

5.4 Annulering door cliënt van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden.

5.5 Indien de cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot

5.6 Indien de afspraak binnen twee dagen voor aanvang van de afspraak wordt geannuleerd, brengt de gedragstherapeut 20% van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening.

5.7 Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert de gedragstherapeut de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De gedragstherapeut Dianda van Gunst van Kattige Katten zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van gedrag van het dier. Een garantie op de uitkomst van de behandeling kan echter niet gegeven worden.

6.2 De gedragstherapeut kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.3 De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling. Behalve indien sprake is van opzet.

6.4 De gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

6.5 Cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1 De gedragstherapeut Dianda van Gunst van Kattige Katten beschouwt alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk.

7.2 De gedragstherapeut gebruikt eventueel gemaakt video- of fotomateriaal alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1 De gedragstherapeut van Kattige Katten behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 9: KLACHTENREGELING

9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over de gedragstherapeut of de gedragstherapeutische behandeling, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de gedragstherapeut. De gedragstherapeut zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.

9.2 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de gedragstherapeut ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragstherapeut dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt. Met inachtneming van beperkende wettelijke voorwaarden.

10.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Deze beslissingen zijn bindend.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Downloaden